Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

egocentricgirl
0329 0c53
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
4008 7f6b
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse
egocentricgirl
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako
9653 6793
Reposted fromochgod ochgod
egocentricgirl
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromtomowa tomowa viaszydera szydera
egocentricgirl
7822 0c28 500
JERZY PILCH - "WYZNANIA TWÓRCY POKĄTNEJ LITERATURY EROTYCZNEJ"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera
4024 2710 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse
0143 ab5c 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 07 2017

8875 ae30 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse
6061 f498 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viasmutnazupa smutnazupa
6361 6b8b 500
Reposted fromkattrina kattrina viajointskurwysyn jointskurwysyn
9471 10ea 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse

October 06 2017

7086 8ce8 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaszydera szydera
6342 c0fb 500
2048 2361 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
egocentricgirl
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viaszydera szydera
egocentricgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl