Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

9823 390f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
egocentricgirl
2694 4b7a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
egocentricgirl
8237 0a86 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaszydera szydera
egocentricgirl
0735 024f 500
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
0454 f3c0 500
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth vianyaako nyaako

January 15 2018

egocentricgirl
egocentricgirl
9108 2261 500
egocentricgirl
5488 8856 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
egocentricgirl
6268 c76b
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
5505 bd51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
6484 5d55 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

January 14 2018

egocentricgirl
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viaNothingIsTrue NothingIsTrue
egocentricgirl
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viaNothingIsTrue NothingIsTrue
egocentricgirl
5350 d754
Reposted frombabyface babyface
egocentricgirl
9250 3ec1
Reposted fromkarahippie karahippie viazuzannag zuzannag
egocentricgirl
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viadormeur dormeur

January 12 2018

egocentricgirl
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl