Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

egocentricgirl
3446 6c3d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

September 14 2018

egocentricgirl
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viacoolkidscantdie coolkidscantdie
egocentricgirl
0225 4b48
egocentricgirl
1846 67c9
egocentricgirl
1300 20b3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
egocentricgirl
1494 0c5e
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
egocentricgirl
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
egocentricgirl
9773 783c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)

August 05 2018

egocentricgirl
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viapati2k6 pati2k6
egocentricgirl
8005 2e9f
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
egocentricgirl
2962 0ce9
Reposted from0 0 viaburnmyshadow burnmyshadow
egocentricgirl
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaszydera szydera

August 04 2018

egocentricgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl