Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

egocentricgirl
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
egocentricgirl

March 30 2017

egocentricgirl
0478 05ad 500
egocentricgirl
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
egocentricgirl
7226 94a7
Reposted fromfirstgayman firstgayman viaszydera szydera
egocentricgirl
Reposted fromqb qb viaszydera szydera
egocentricgirl
egocentricgirl
Wolałabym być nieszczęśliwa z nim, niż szczęśliwa z kimś innym
egocentricgirl
3496 4bd7 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545

March 29 2017

egocentricgirl
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viaszydera szydera
egocentricgirl
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
egocentricgirl
6945 cd2a 500
egocentricgirl
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viaszydera szydera
8218 91c4 500

🌿tattoo blog🌿

Reposted fromKiro Kiro
Przejmuję się wszystkim bardziej, niż myślisz.
— (via jeszczejestem)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako
9102 c60f
Reposted fromochgod ochgod
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viaszydera szydera
egocentricgirl
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl