Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

egocentricgirl
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaszydera szydera
egocentricgirl
6348 a311
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 19 2018

egocentricgirl
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
egocentricgirl
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
egocentricgirl
4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viaszydera szydera

September 17 2018

egocentricgirl
3446 6c3d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

September 14 2018

egocentricgirl
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viacoolkidscantdie coolkidscantdie
egocentricgirl
0225 4b48
egocentricgirl
1846 67c9
egocentricgirl
1300 20b3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
egocentricgirl
1494 0c5e
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
egocentricgirl
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
egocentricgirl
9773 783c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
egocentricgirl

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)

August 05 2018

egocentricgirl
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl